De geschiedenis

Historici zijn er over eens dat Veghel als gemeenschap sinds 1300 al moet hebben bestaan. Het projectgebied is echter pas in ontwikkeling gekomen na de aanleg van de Zuid-Willemsvaart in de periode van 1823 tot en met 1824. In de periode tussen 1837 en 1899 zijn de heidegebieden ten noordoosten van Grodonk systematisch ontgonnen. Hierna had het gebied dan voornamelijk een agrarische functie. In deze perioden is ook de Kanaaldijk-Zuid aangelegd. De situatie uit het einde van de 19e eeuw is lang zo gebleven.

Kaart

Kaart van de regio uit 1866 (bron: bhic.nl)

Pas met de opening van het bedrijventerrein De Dubbelen in 1964 en met de aanleg van de A50 in 2003 werd de huidige situatie bereikt. Recent is er ruimte gevonden voor vier windturbines in een gebogen lijnopstelling.
Vanaf 2013 zijn er gesprekken tussen Veghel Win(d)t en renewable factory en is er een samenwerkingsverband getekend om windenergie te realiseren nabij de Dubbelen. In het Beleidskader Windenergie dat vervolgens werd opgesteld is als voorwaarde voor plaatsing van windmolens opgenomen dat een milieueffectrapportage moet worden uitgevoerd. Op basis van de vier locaties, vastgesteld in 2019, is dit onderzoek uitgevoerd. Door middel van een ruimtelijke onderbouwing is gekeken wat de impact is van de turbines op de omgeving. Gekeken is naar verschillende sectorale aspecten zoals: geluid, slagschaduw, ecologie, externe veiligheid, landschap, archeologie, bodem en water.