Veelgestelde vragen

Waar vind ik algemene informatie over windenergie?

Waarom zet Nederland in op windenergie?

Om klimaatverandering te bestrijden moet we onze energievoorziening verduurzamen. Dat betekent dat we moeten overstappen op duurzame bronnen van energie, zoals windmolens, zonnepanelen en bio-energie. In Nederland waait het vaak en hard: ideaal voor het opwekken van stroom met windmolens. Windenergie is op dit moment de goedkoopste en meest efficiënte manier om duurzame elektriciteit op te wekken.

Waarom is voor deze plek gekozen?

De vier windturbines worden geplaatst op het bedrijventerrein de Dubbelen. De windmolens komen niet dicht bij woongebieden te staan en sluiten landschappelijk goed aan op bestaande infrastructuur zoals de A50 en de Zuid-Willemsvaart. Ze markeren de rand van de bebouwing van Veghel.

Hoe groot zijn de windturbines?

De as van de windturbines komt op een hoogte van 96 tot 131 meter. De tiphoogte (het hoogste punt van de rotor) komt tussen de 159 en 197 meter te liggen.

Kun je het windpark horen?

Windmolens maken geluid waarvoor in Nederland strenge geluidnormen gelden. Dit geluid is echter enkel in de directe omgeving van de windmolens te horen: meestal valt het geluid van de molens weg tegen andere bronnen van geluid, zoals het bestaande achtergrondgeluid van wegen, bomen en struiken.

Hoe wordt slagschaduw voorkomen?

Windturbines kunnen slagschaduw veroorzaken. Voor woningen in de omgeving is het hinderlijk als de schaduw op de gevel van de woning of in woonruimtes valt. Daarom is er landelijke regelgeving die bewoners tegen slagschaduw beschermt. Per woning mag per jaar maximaal 17 dagen en niet meer dan 20 minuten per dag slagschaduw op de gevel plaatsvinden. In totaal is dat maximaal 5,6 uur per jaar. Om aan deze regel te kunnen voldoen zijn de windturbines voorzien van een slagschaduw stilstand voorziening. Een sensor op de turbine meet of de zon schijnt. Op vooraf geprogrammeerde tijdstippen, die zijn aangepast aan de stand van de zon, zal de windturbine uitgaan als de zon schijnt.

Wordt er rekening gehouden met de natuur?

Onderzoek dat de initiatiefnemers van het windpark hebben laten uitvoeren toont aan dat de effecten op de natuur zeer beperkt zijn.

Veroorzaken windmolens veel slachtoffers onder vogels?

In een natuuronderzoek of Milieu Effect Rapportage (MER) wordt uitvoerig onderzoek gedaan naar de effecten van het beoogde windpark op vogels en vleermuizen. Hierbij mogen geen significante effecten optreden op de populaties. Normaliter zijn de effecten beperkt. Uit onderzoek is bekend dat van elke 10.000 vogels die sterven door menselijk handelen er één sterft door windenergie. Gif, verkeer, hoogspanningsleidingen huisdieren zoals katten eisen veel meer slachtoffers.

Waait het op deze plek wel hard genoeg?

Nederland is over het algemeen zeer geschikt om stroom uit wind op te wekken: het waait hier vaak en hard. Ook in het binnenland, zoals de locatie van Windpark Veghel Win(d)t, staat voldoende wind om een rendabel windpark te exploiteren.

Hoeveel elektriciteit produceren de windturbines?

Met de windmolens wordt naar verwachten rond 43.000 MWh (megawattuur) opgewekt, wat gelijk staat aan het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van ruim 13.000 huishoudens.

Waarom zit er verlichting op de windturbines?

Windmolens die hoger zijn dan 150 meter moeten verplicht worden uitgerust met deze zogenaamde obstakelverlichting. Dit komt voort uit internationale regelgeving voor de veiligheid van het luchtverkeer.

Hoe lang gaan de windturbines mee?

De huidige moderne windmolens hebben gemiddeld een levensduur van ongeveer 25 jaar.

Wat gebeurt er met de windturbines aan het einde van hun levensduur?

De initiatiefnemers zijn verplicht zorg te dragen voor verwijdering van de windmolens aan het einde van hun looptijd. Veel onderdelen en materialen van de turbines kunnen worden hergebruikt.

Kan ik deelnemen aan het windproject?

Dat kan natuurlijk. Hier kunt u de verschillende mogelijkheden om deel te nemen bekijken.