Meedoen

Compensatie en participatie
De gemeente en de initiatiefnemers hechten veel waarde aan volwaardige deelname van de omgeving in de ontwikkeling van het windpark en volgen de richtlijnen van de windsector zoals afgesproken in de Gedragscode participatie en draagvlak wind op land van NWEA. De initiatiefnemers bieden daarvoor ruime mogelijkheden, onder andere door het oprichten van een windfonds en het aanbieden van financiële participatie. De initiatiefnemers realiseren zich dat de mogelijke komst van het windpark impact heeft op de omgeving en proberen deze zo klein mogelijk te houden en daar ook iets voor terug te geven. Los daarvan behoudt u alle rechten om in dit proces uw stem te laten horen en indien u dit wenst bezwaar aan te tekenen tegen de plannen.

Financiële regelingen
Door middel van financiële regelingen zorgt Veghel Win(d)t er voor dat een deel van de inkomsten van de windturbines in het gebied blijven door:

  • Vergoeding direct omwonenden
    De direct omwonenden krijgen een jaarlijkse vergoeding voor woongenotderving, met betrekking van een verdeelsleutel op basis van afstand tot aan de dichtstbijzijnde windturbine. Hiervoor is 50.000 euro per jaar beschikbaar.
  • Obligatieregeling
    Omwonenden en medewerkers worden in staat gesteld mee te investeren in het windpark door middel van obligaties. Hierop wordt een aantrekkelijke rente geboden. Gedacht wordt aan een rente percentage dat 1% hoger ligt dan de 10 jarige staatlening, met een minimum van 4 a 5%. De obligatie-uitgifte zal gebaseerd zijn op maximaal 100% van de benodigde hoeveelheid eigen vermogen (maximaal 20% voor medewerkers en 80 % voor omwonenden.)
  • Energietransitiefondsen
    Veghel Win(d)t draagt gedurende 15 jaar elk exploitatiejaar een bedrag van €100.000 bij aan de energietransitiefondsen (zo’n 20% van de projectwinst). Dit bedrag wordt gelijk verdeeld tussen de energietransitiefondsen van coöperatie Meierijstad (€ 50.000) en de bedrijvenvereniging (€ 50.000).

Heeft u een idee of een initiatief voor het windfonds?
De initiatiefnemers horen graag wat uw ideeën zijn voor het verbeteren van de leefbaarheid in de omgeving! U kunt deze mailen aan info@windpark-veghel.nl

Planschaderegeling
Met de komst van het windpark kunnen het uitzicht en omgevingskarakteristiek worden aangetast. Hierdoor kan voor uw woning planschade ontstaan in de vorm van een waardedaling. Mocht dit gebeuren dan wordt dit verlies van waarde vergoed, o.b.v. een onafhankelijk taxatie.

Slagschaduw en erfbeplanting
Conform art. 3.12 van de Activiteitenregeling Milieubeheer dient iedere windturbine voorzien te zijn van een automatische stilstandsvoorziening en mag er maximaal 5 uur en 40 min per jaar slagschaduw optreden op uw woning. Er wordt getracht om door de windturbines stil te zetten dit tot een minimum te brengen. Omliggende bedrijven kunnen contact op nemen om mitigerende maatregelen te nemen als er sprake is van hinder door de slagschaduw.