windpark veghel win(d)t

renewable factory

Waarom een windpark in de Gemeente Meierijstad?

De Noodzaak om de energievoorziening te vergroenen is groot. Na het Energieakkoord van 2013 zet de Nederlands overheid met het Klimaatakkoord een cruciale volgende stap in het tegengaan van klimaatverandering en het verduurzamen van onze economie.

Duurzaamheid staat bij de gemeente Meierijstad hoog op de agenda. De gemeente heeft zich te doel gesteld om in 2050 CO2-neutraal te zijn zoals is afgesproken in het klimaatakkoord. Hierbij is energiebesparing de eerste stap. Om het doel te bereiken is ook een tweede stap nodig, namelijk het opwekken van duurzame energie in de gemeente.

Vier Veghelse bedrijven MarsKuehne+NagelFriesland Campina en Vanderlande en renewable factory dragen bij aan deze ambitie met het initiatief voor de bouw van het windpark.

Location blue

Ligging

De vier windturbines worden gebouwd langs de oostzijde van de A50. op het bedrijven terrein de Dubbelen.

De turbines worden geplaatst in een gebogen lijnopstelling aan beide zijden van de Zuid-Willemsvaart. Ze markeren het bebouwde gebied van het dorp Veghel. Er is gelet op de hoogte en de landschappelijke invulling van het gebied bij het intekenen van de locaties en de turbinetypes.

Windpark Veghel in cijfers

Aantal turbines:
Start bouw:
Ashoogte:
Tiphoogte:
Totaal vermogen:
Stroomproductie:
Is genoeg voor:
Bespaarde CO2:
4
2022
96-131 meter
159-197 meter
16,4 MW
ongeveer 43.000 MWh per jaar
ruim 13.000 huishoudens
20.000 tot 30.000 ton per jaar
field blue

Geschiedenis

Historici zijn het erover eens dat Veghel als gemeenschapsins 1300 al moeten hebben bestaan. het projectgebied is echter pas in ontwikkeling gekomen na de aanleg van de Zuid-Willemsvaart in de periode van 1823 tot en met 1824. Later, in de periode tussen 1837 en 1899 zijn de heidegebieden ten noordoosten van Grodonk systematisch ontgonnen. Hierna had het gebied voornamelijke een agrarische functie. In deze periode is ook de Kanaaldijk-Zuid aangelegd. De situatie uit het einde van de 19e eeuw is lang zo gebleven.

Kaart van de regio uit 1866.

 

Pas met de opening van het bedrijventerrein De Dubbelen in 1964 en met de aanleg van de A50 in 2003 werd de huidige situatie bereikt. Recent is er ruimte gevonden voor vier windturbines in een gebogen lijnopstelling.

Vanaf 2013 zijn er gesprekken tussen de 4 locale bedrijven ABCD en renewable factory en is er een samenwerkingsverband getekend om windenergie te realiseren nabij De Dubbelen. in het Beleidskader Windenergie dat vervolgens werd opgesteld is als voorwaarde voor plaatsing van windturbine opgenomen dat een milieueffectrapportage moet worden op uitgevoerd. Op basis van de vier locaties, vastgesteld in 2019, is dit onderzoek uitgevoerd. Door middels van een ruimtelijke onderbouwing is gekeken wat de impact is van de turbines op de omgeving. Gekeken is naar verschillende aspecten zoals geluid, slagschaduw, ecologie, externe veiligheid, landschap, archeologie, bodem en water.

FAQ icon blue

Veel gestelde vragen

Om klimaatverandering te bestrijden moet we onze energievoorziening verduurzamen. Dat betekent dat we moeten overstappen op duurzame bronnen van energie, zoals windmolens, zonnepanelen en bio-energie. In Nederland waait het vaak en hard: ideaal voor het opwekken van stroom met windmolens. Windenergie is op dit moment de goedkoopste en meest efficiënte manier om duurzame elektriciteit op te wekken.
De vier windturbines worden geplaatst po het bedrijventerrein De Dubbelen. De windturbines komen niet dicht bij woongebieden te staan en sluiten landschappelijk goed aan op de bestaande infrastructuur zoals de A50 en de Zuid-Willemsvaart. Ze markeren de rand van de bebouwing van Veghel.
De as van de windturbines komt op een hoogte van 96 tot 131 meter. De tiphoogte (het hoogste punt van de rotor) komt tussen de 159 en 197 meter te liggen.
Windmolens maken geluid waarvoor in Nederland strenge geluidnormen gelden. Dit geluid is echter enkel in de directe omgeving van de windmolens te horen: meestal valt het geluid van de molens weg tegen andere bronnen van geluid, zoals het bestaande achtergrondgeluid van wegen, bomen en struiken.
Windturbines kunnen slagschaduw veroorzaken. Voor woningen in de omgeving is het hinderlijk als de schaduw op de gevel van de woning of in woonruimtes valt. Daarom is er landelijke regelgeving die bewoners tegen slagschaduw beschermt. Per woning mag per jaar maximaal 17 dagen en niet meer dan 20 minuten per dag slagschaduw op de gevel plaatsvinden. In totaal is dat maximaal 5,6 uur per jaar. Om aan deze regel te kunnen voldoen zijn de windturbines voorzien van een slagschaduw stilstand voorziening. Een sensor op de turbine meet of de zon schijnt. Op vooraf geprogrammeerde tijdstippen, die zijn aangepast aan de stand van de zon, zal de windturbine uitgaan als de zon schijnt. Bij Windpark Veghel Win(d)t is de keuze gemaakt om slagschaduw terug te regelen naar 0 uur bij de woningen in de omgeving. Meer weten? Hier kunt u meer lezen over het thema slagschaduw.
Onderzoek dat de initiatiefnemers van het windpark hebben laten uitvoeren toont aan dat de effecten op de natuur zeer beperkt zijn.

In een natuuronderzoek of Milieu Effect Rapportage (MER) wordt uitvoerig onderzoek gedaan naar de effecten van het beoogde windpark op vogels en vleermuizen. Hierbij mogen geen significante effecten optreden op de populaties. Normaliter zijn de effecten beperkt. Uit onderzoek is bekend dat van elke 10.000 vogels die sterven door menselijk handelen er één sterft door windenergie. Gif, verkeer, hoogspanningsleidingen huisdieren zoals katten eisen veel meer slachtoffers.

Nederland is over het algemeen zeer geschikt om stroom uit wind op te wekken: het waait hier vaak en hard. Ook in het binnenland, zoals de locatie van Windpark Veghel Win(d)t, staat voldoende wind om een rendabel windpark te exploiteren.

Met de windmolens wordt naar verwachten rond 43.000 MWh (megawattuur) opgewekt, wat gelijk staat aan het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van ruim 13.000 huishoudens.

Windmolens die hoger zijn dan 150 meter moeten verplicht worden uitgerust met deze zogenaamde obstakelverlichting. Dit komt voort uit internationale regelgeving voor de veiligheid van het luchtverkeer.

De huidige moderne windmolens hebben gemiddeld een levensduur van ongeveer 25 jaar.

De initiatiefnemers zijn verplicht zorg te dragen voor verwijdering van de windmolens aan het einde van hun looptijd. Veel onderdelen en materialen van de turbines kunnen worden hergebruikt.

Dat kan natuurlijk. Hier treft u meer informatie over de mogelijkheden om deel te nemen.

renewable factory

Samen bouwen aan een duurzaam Meierijstad.