meedoen

renewable factory

lokaal eigenaarschap

Vier Veghelse bedrijven MarsKuehne+NagelFriesland Campina en Vanderlande hebben het initiatief genomen om windenergie te realiseren op het bedrijventerrein De Dubbelen. Samen met renewable factory wordt een windpark ontwikkeld bestaande uit 4 turbines langs de A50, direct ten Noorden en zuiden van het kanaal. De aanleiding voor dit initiatief is dat onze bedrijven allen een grote ambitie hebben op duurzaamheid. Daarnaast is dit voor de bedrijven een belangrijke randvoorwaarde voor een vitale bedrijfsvoering in Meierijstad.

Wij zijn hiermee voornemens een bijdrage te leveren aan de energietransitie, en daarmee de doelen in het kader van de energietransitie van gemeente Meierijstad. De juiste keuzes voor dit project proberen we samen te maken, daarnaast willen we ook samen in dit park investeren om een aantrekkelijk rendement te krijgen maar ook om een bijdrage te leveren aan onze gemeenschap en het gebied.

renewable factory

Meedoen

Compensatie en participatie

De gemeente Meierijstad en in initiatiefnemers hechten veel waarde aan de volledige deelname van de omgeving in de ontwikkeling van het windpark en volgen de richtlijnen van de windsector zoals afgesproken in de Gedragscode Acceptatie & Participatie Windenergie op land van NWEA. De initiatiefnemers realiseren zich dat de mogelijke komst van het windpark impact heeft op de omgeving en proberen deze zo klein mogelijk te houden en daar ook iets voor terug te geven. Los daarvan behoudt u alle rechten om in dit proces uw stem te laten horen en indien u dit wenst bezwaar aan te tekenen tegen de plannen. 

euro light green

Financiële regelingen

Door middel van financiële regelingen zorgt Veghel Win(d)t ervoor dat een deel van de inkomsten van de windturbine in het gebied blijven door:

  • Vergoeding direct omwonenden. De direct omwonenden krijgen een jaarlijkse vergoeding voor woongenotderving, met behulp van een verdeelsleutel op basis van afstand tot aan de dichtsbijzijnde windturbine. Hiervoor is 50.000 euro per jaar beschikbaar. 
  • Obligatieregeling. Omwonenden en medewerkers worden in staat gesteld on mee te investeren in het windpark door middel van obligaties. Hierop wordt een aantrekkelijke rente geboden. gedacht wordt aan een rentepercentage dat 1% hoger ligt dan de 10 jarige staatslening, met een minimum van 4 á 5%. De obligatie uitgifte zal gebaseerd zijn op maximaal 100% van de benodigde hoeveelheid eigen vermogen (maximaal 20& voor de medewerkers en 80% voor omwonenden).
  • Energietransitiefondsen. Windpark Veghel Win(d)t draagt gedurende 15 jaar elk exploitatiejaar een bedrag van 100.000 bij aan de energietransitiefondsen. Dit bedrag wordt gelijk verdeeld tussen de energietransitiefondsen vaEnergie Coöperatie Meierijstad (€50.000) en de bedrijvenvereniging (€50.000).

 

Planschaderegeling

met de komst van het windpark kunnen het uitzicht en de omgevingskarakteristiek worden aangetast. Hierdoor kan voor uw woning planschade ontstaan in de vorm van een waardedaling. Mocht dit gebeuren dan wordt dit verlies van waarde vergoed op basis van een onafhankelijke taxatie.

 

Slagschaduw en erfbeplanting

Conform art. 3.12 van de Activiteitenregeling Millieubeheer dient iedere windturbine voorzien te zijn van een automatisch stilstandsvoorziening en mag er maximaal 5 uur en 40 minuten per jaar slagschaduw optreden op uw woning. Er wordt getracht om dit tot een minimum te beperken door de windturbines stil te zetten. Omliggende bedrijven kunnen contact opnemen om mitigerende maatregelen te nemen als er sprake is vanonder door slagschaduw. 

renewable factory

Samen bouwen aan een duurzaam Meierijstad