meedoen

renewable factory

lokaal eigenaarschap

Vier Veghelse bedrijven MarsKuehne+NagelFriesland Campina en Vanderlande hebben het initiatief genomen om windenergie te realiseren op het bedrijventerrein De Dubbelen. Samen met renewable factory wordt een windpark ontwikkeld bestaande uit 4 turbines langs de A50, direct ten noorden en zuiden van de Zuid-Willemsvaart. De aanleiding voor dit initiatief is dat onze bedrijven allen een grote ambitie hebben op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast is dit voor de bedrijven een belangrijke randvoorwaarde voor een vitale bedrijfsvoering in Meierijstad.

Wij leveren graag een bijdrage aan de energietransitie, en daarmee de doelen in het kader van de energietransitie van gemeente Meierijstad. De juiste keuzes voor dit project proberen we samen te maken, daarnaast willen we ook samen in dit park investeren om een aantrekkelijk rendement te krijgen maar ook om een bijdrage te leveren aan de gemeenschap en het gebied.

renewable factory

Meedoen

Compensatie en participatie

De gemeente Meierijstad en de initiatiefnemers hechten veel waarde aan procesparticipatie in de ontwikkeling van het windpark. De initiatiefnemers realiseren zich dat de komst van het windpark impact op de omgeving kan hebben en proberen deze zo klein mogelijk te houden en daar ook iets voor terug te geven.

Windpark Veghel Win(d)t - renewable factory

Financiële regelingen

Door middel van financiële regelingen zorgt Veghel Win(d)t ervoor dat een deel van de inkomsten van de windturbines in het gebied blijven door:

  • Vergoeding direct omwonenden. De direct omwonenden krijgen een jaarlijkse vergoeding voor woongenotderving, met behulp van een verdeelsleutel op basis van afstand tot aan de dichtstbijzijnde windturbine. 
  • Obligatieregeling. Er zal een obligatieregeling opgestart worden waarmee men in staat wordt gesteld om mee te investeren.
  • Energietransitiefondsen. Windpark Veghel Win(d)t draagt gedurende 15 jaar elk exploitatiejaar een bedrag bij aan de energietransitiefondsen. Dit bedrag wordt verdeeld tussen de energietransitiefondsen vaEnergie Coöperatie Meierijstad en de bedrijvenvereniging.

 

Slagschaduw en erfbeplanting

Conform art. 3.12 van de Activiteitenregeling Milieubeheer dient iedere windturbine voorzien te zijn van een automatische stilstandsvoorziening en mag er maximaal 5 uur en 40 minuten per jaar slagschaduw optreden op een woning. Er wordt getracht om dit tot een minimum te beperken door de windturbines stil te zetten. Omliggende bedrijven kunnen contact met ons opnemen om mitigerende maatregelen te nemen als er sprake van slagschaduw.

renewable factory

Samen bouwen aan een duurzaam Meierijstad